Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

0 H Iστορία του Συλλόγου Περκιωτών "Ο Αγιος Νικόλαος"

 Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949 παρατηρείται μια μεγάλη μετακίνηση των κατοίκων της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα. Από τον κανόνα αυτό δεν εξαιρούνται οι κάτοικοι του Πέρκου, οι οποίοι εγκαταλείπουν το χωριό τους για καλύτερο τρόπο ζωής και εγκαθίστανται σε πολλές πόλεις της Πατρίδας μας, αλλά οι περισσότεροι προτιμούν για τόπο εγκατάστασης την Αθήνα.
Αυτοί οι Περκιώτες, οι εγκαταστημένοι στη μεγαλούπολη της Αθήνας, νοσταλγούν το χωριό τους, θυμούνται τα ήθη και έθιμα του τόπου τους, δεν λησμονούν τα ανεξίτηλα παιδικά βιώματα του χωριού τους και θέλουν, στον ξένο τόπο που βρίσκονται, να έχουν μια καλύτερη επαφή μεταξύ τους και περισσότερες ευκαιρίες για συναντήσεις με συνεστιάσεις, χορούς, εκδρομές. Θέλουν να βοηθούν όσο μπορούν το χωριό τους και να επικοινωνούν με τους χωριανούς τους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλες πόλεις..
Την επιθυμία αυτή  των Περκιωτών της Αθήνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Καθηγητής Φώτιος Βίτσας. Με πρωτοβουλία του συγκεντρώνονται οι περισσότεροι Περκιώτες στις 22 Δεκεμβρίου 1962, και αποφασίζουν να ιδρύσουν Σύλλογο με την επωνυμία:

 «Σύλλογος Ξενιτευόντων Περκιωτών Ναυπακτίας, με έδρα την Αθήνα».

Το Καταστατικό του Συλλόγου που εγκρίθηκε αποτελείται από 29 άρθρα.

Σκοπός του Συλλόγου όπως καταχωρείται στο Καταστατικό είναι: «Η καλύτερη γνωριμία και τακτικότερη επικοινωνία των μελών και η συνέχισις και η διατήρησις τούτων, η ανάπτυξις σχέσεων μεταξύ των μελών, η διατήρησις των ηθών και εθίμων της πατρίδας και ιδιαίτερα της γενετείρας, η έντονος καλλιέργεια εμπράκτου αγάπης προς την γενέτειραν, η αξιοποίησις παντός εν αυτή και γενικώς η αλληλοβοήθεια και η παντοία υποστήριξις προς λυσιτελεστέραν λύσιν παντός ζωτικού προβλήματος και τοπικού θέματος του Πέρκου σχετικώς προς το σχολείον, άλλα κτίρια, ύδρευσιν, δενδροφύτευσιν, ηλεκτροφωτισμόν και εξωραϊσμόν, επιτυγχάνεται δε ο σκοπός δια παντός νομίμου μέσου, δια συγκεντρώσεων, εορτών, χορών, εκδρομών εις την γενέτειραν κλπ».

Την ιδρυτική πράξη του Συλλόγου υπέγραψαν οι παρακάτω αναγραφόμενοι είκοσι επτά (27) Περκιώτες:
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
01.- Αθανάσιος Δ. Στράγγος 15.- Αθανάσιος Α. Σακαρέλλος
02.- Βασίλειος Μ. Μπουρτσάλας 16.- Χρήστος Γ. Μπουρτσάλας
03.- Ιωάννης Β. Στράγγος 17.- Βασίλειος Γ. Μπουρτσάλας
04 - Ιωάννης Μ. Βίτσας 18.- Νικόλαος Γ. Μπουρτσάλας
05.- Κωνσταντίνος Ν. Στρανομίτης 19.- Βασίλειος Α. Παπαλάμπρος
06.- Γεώργιος Ν. Κυρίτσης 20.- Νικόλαος Α. Παπαλάμπρος
07.- Φώτιος Γ. Βίτσας 21.- Γεώργιος Δ. Ζύγουρας
08.-Νικόλαος Μ. Μπουρτσάλας 22.- Βασίλειος Κ. Αποστολόπουλος
09.- Βασίλειος Μ. Βίτσας 23.- Δημήτριος Γρ. Ζύγουρας
10.- Χαράλαμπος Ι. Τζιτζέλης 24.- Κωνσταντίνος Π. Διαμάντης
11.- Θωμάς Α. Μπουρτσάλας 25.- Γεώργιος Χ. Μπουρτσάλας
12.- Αθανάσιος Γ. Μπουρτσάλας 26.- Γεώργιος Ν. Ζύγουρας
13.- Αλέξανδρος Α. Σακαρέλλος 27.- Αθανάσιος Δ. Βίτσας
14.- Μιχαήλ Α. Σακαρέλλος

Το Σωματείο αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την αριθ. 6969/1963 Απόφασή του και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξ. ριθ. 1033/1963.

Τότε ο Σύλλογος κατασκεύασε και τις σφραγίδες του.
α.- Την επίσημη, στρογγυλή, η οποία στον εσωτερικό κύκλο έχει την εικόνα του Αγίου Νικολάου και το λογότυπο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και στον εξωτερικό κύκλο περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΙΤΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΚΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1962»
και
β.- Τη σφραγίδα με τον τίτλο του Συλλόγου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

·          ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΙΤΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΚΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
·          « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
·          ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1962
·          ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.6969/1963
·          ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΤΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝ
·          ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1033/1963

Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Φώτιος Γ. Βίτσας, μόνος και αβοήθητος, κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες και κινήθηκε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να τελεσφορήσει η ίδρυση και η αναγνώριση του Συλλόγου, μη φειδόμενος κόπου, χρόνου και χρημάτων. Ο μόνος που του συμπαραστάθηκε στον αγώνα του ήταν ο Γεώργιος Κυρίτσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό το 1963 έγιναν εκλογές και αναδείχτηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου
1963-1966  Φώτιος Βίτσας του Γεωργίου
1967-1967  Χρήστος Μπουρτσάλας του Γεωργίου
1967-1968  Φώτιος Βίτσας του Γεωργίου

Απ΄ ότι θυμούνται οι παλιότεροι ο Σύλλογος από την ίδρυσή του έως το Δεκέμβριο του 1970 υπολειτουργούσε. Υπήρχε μια γενική απροθυμία των μελών, δεν παρουσιάζονταν στις Γενικές Συνελεύσεις και τελικά ο Σύλλογος αδρανοποιήθηκε.

Στις 5 Ιανουαρίου 1971 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Περικλή Στράγγου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Περκιωτών της Αθήνας, στο Κατάστημα των Αδελφών Σακαρέλλου, οδός Αγγέλου Βλάχου αριθ. 8 στην Αθήνα, με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον αδρανοποιηθέντα Σύλλογο.
Οι παρόντες, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν την άτυπη αυτή συγκέντρωση να τη θεωρήσουν ως Γενική Συνέλευση, η οποία αμέσως και εν συνεχεία διεξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. που εκλέχτηκε καταρτίστηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Πρόεδρος  Περικλής Στράγγος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος  Βασίλειος Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου
Γραμματέας  Χρήστος Μπουρτσάλας του Αθανασίου
Ταμίας  Χρήστος Μπουρτσάλας του Γεωργίου (Μούστος)
Μέλη  Φώτιος Βίτσας του Γεωργίου, Νικόλαος Ζύγουρας του Γεωργίου και
Μιχάλης Σακαρέλλος του Ανδρέα.
Σημειώνεται ότι στον πρωτεργάτη του Συλλόγου Φώτη Βίτσα έγινε πρόταση να αναλάβει κάποιο αξίωμα, αλλά δεν δέχτηκε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρ΄όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν μπόρεσε να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των Περκιωτών της Αθήνας και έτσι ο Σύλλογος παρέμεινε δυστυχώς και πάλι αδρανοποιημένος έως το 1980.

Στη δεκαετία του ΄70 και μετέπειτα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και νέα γενιά Περκιωτών. Τα νεοεγκατεστημένα παιδιά του Πέρκου και τα παιδιά των Περκιωτών της Αθήνας, έχοντας και τη συμπαράσταση των πιο ηλικιωμένων Αθηναίων Περκιωτών, με μεράκι και διάθεση για προσφορά, ενεργοποίησαν το Σύλλογο.
Από το 1980 ο Σύλλογος Περκιωτών δραστηριοποιήθηκε και άρχισε να δίνει το ζωντανό «παρών» στον τόπο. Προγραμματίζει και διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις (ανταμώματα, συνεστιάσεις, χορούς, ανοιχτές συνεδριάσεις στην πλατεία, προγραμματισμό δραστηριοτήτων κλπ), συμβάλλει στον εξωραϊσμό του χωριού, αλλά και με παραστάσεις και υπομνήματα στις αρμόδιες αρχές, προωθεί τοπικά θέματα και προβλήματα για επίλυση.

Μετά το 1980 διετέλεσαν Πρόεδροι οι ακόλουθοι:
1980-1981  Ζύγουρας Γεώργιος του Γρηγορίου
1981 1988  Βίτσας Ευθύμιος του Βασιλείου
1988-1989  Στράγγος Περικλής του Γεωργίου
1990-1991  Μπουρτσάλας Χρήστος του Αθανασίου
1992-1999  Βασιλική Σωτηροπούλου-Καραθανάση
1999-2002  Ευθύμιος Βίτσας του Βασιλείου
2002-2009  Βασιλική Σωτηροπούλου-Καραθανάση
2009-2011  Λάμπρος Παπαϊωάννου του Νικολάου
2012-2013  Περικλής Στράγγος του Γεωργίου

Το Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού και αλλαγή της επωνυμίας του Συλλόγου στο ορθότερο: «Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος των απανταχού Περκιωτών-Ο Άγιος Νικόλαος», ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του Συλλόγου και στον τόπο διαμονής των μελών του.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες, αναδείχτηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για τη διετία 2014-2015, και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος  Περικλής Στράγγος
Αντιπρόεδρος  Δημήτριος Παπαθανασίου
Γραμματέας  Γιώτα Στράγγου
Αναπλ. Γραμματέας  Ελευθερία Νταβαντζή
Ταμίας  Χάρης Κυριακίδης
Αναπλ. Ταμία  Αθηνά Διαμάντη
Μέλη Χρήστος Βίτσας, Νίκος Σακαρέλλος, Ντίνα Καρναβά.


Δεκέμβριος 2013
Επιμέλεια  Γεώργιος Αθ.Κοτρώνης

ΠΗΓΗ: Πληροφορίες από Γιώτα Στράγγου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου